Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden vindt u onder meer onze huisregels, informatie over onze betalingscondities- en voorwaarden, het privacy statement en de wijze waarop wij als fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omgaan.

Als u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit fysiek of telefonisch aan ons doorgeven.

Artikel 1: Algemeen

 • De onderneming
  Handelsnaam: Fysio Fast Fit
 • Ondernemingsvorm: Eenmanszaak
 • Soort: Fysiotherapie (en voeding en training)
 • Telefoonnummer: +31 6 42424694
 • KvK-nummer: 53991133


Artikel 2: Huisregels

2.1 Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan.

2.2 In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

2.3 Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing (zie bijlagen).

2.4 Eenieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen, daarbij behoudt het management zich het recht om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.

2.5 Fysio Fast Fit aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten.

2.6 Gelieve je fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten is gegarandeerd.

2.7 In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

2.8 Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur is verplicht.

2.9 Gelieve de oefenzaal alleen met schoon schoeisel of op sokken te betreden.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die (heeft)(ge)sport of patiënt is bij Fysio Fast Fit in zowel de praktijk in Slootdorp als Wieringerwerf.

Artikel 4: Aanbieding

4.1 Alle door Fysio Fast Fit gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Een strippenkaart is persoonsgebonden en is één jaar geldig na uitgiften.

4.3 Een abonnementsvorm of aanbieding is persoonsgebonden en niet overdraagbaar tenzij anders is afgesproken met de eigenaar van Fysio Fast Fit.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

5.1 Als je verzekerd bent voor fysiotherapie en wij gecontracteerd zijn met de verzekeraar declareren wij jouw behandelingen rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

5.2 Het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat je hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar. Wij adviseren je om hier zorgvuldig naar te kijken en ook na te vragen met welke verzekeraar wij zijn gecontracteerd (dit kan elk jaar wijzigen).

5.3 Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

5.4 Mocht je niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvang je dan van ons een factuur.

5.5 De factuur dien je binnen 21 dagen na de factuurdatum te voldoen.

5.6 Als de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang je een aanmaning, waarna je nog eens 10 dagen de tijd hebt om te betalen.

5.7 Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is Fysio Fast Fit vrij om incassomaatregelen te nemen.

5.8 Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van jou als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Artikel 6: Rechten en Plichten

De rechten en plichten van een Fysiotherapeut, trainer en van jou als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel de zorgverlener ‘de Fysiotherapeut’ als jij als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van de Fysiotherapeut/Masseur/Trainer

6.1 De behandelaar is verplicht jou te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen van de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

6.2 In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de Fysiotherapeut/Masseur/Trainer ervoor kiezen jou niet volledig te informeren. Bijv. omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard word je te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd.

6.3 De Fysiotherapeut/Masseur/Trainer behoud een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van jou als patiënt.

6.4 De Fysiotherapeut/Masseur/Trainer die jou behandeld of begeleid heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie verstrekken aan anderen dan jou als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of jij als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van jouw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

 Rechten en plichten van jou als patiënt

6.5 Je bent verplicht je te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan.

6.6 Je bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan de behandelende Fysiotherapeut/Masseur/Trainer, overige gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om jou op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen.

6.7 Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die jou worden gegeven door onze Fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van jou kan worden verwacht.

6.8 Indien je onvoldoende informatie hebt ontvangen van jouw Fysiotherapeut/Masseur/Trainer, mag je altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als je het niet meteen begrijpt.

Artikel 7: Annulering of te laat komen

7.1 Als de deelnemer of patiënt verhinderd is voor zijn of haar afspraak, dient men dit direct
door te geven aan Fysio Fast Fit.

7.2 Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd.

7.3 Bij een te late afmelding (binnen 24 uur voor de afspraak) wordt de wordt de behandeling in rekening gebracht.  

Artikel 8: Privacy

8.1. Fysio Fast Fit houdt zich aan de regels die zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Artikel 9: Klachten

9.1 Fysio Fast Fit streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van jou als patiënt. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Je kan je klacht persoonlijk aangeven bij je behandelaar of trainer.

9.2 De Fysiotherapeut Fysio Fast Fit staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Artikel 10: Groepslessen, Personal Training en Vrij Trainen

10.1 Fysio Fast Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld bij opgelopen letsel. Onze trainers instrueren u voor een veilig verloop van de training en passen alle veiligheidsmaatregelen toe om ongevallen te voorkomen.

10.2 Bij het opzettelijk en doelbewust kapot maken van materiaal kan er een rekening worden ingediend bij de dader.

10.3 Fysio Fast Fit is niet aansprakelijk voor valpartijen of schade aan uw materiaal, vervoer, waardevolle spullen of andere persoonlijke eigendommen.

Bijlagen

1. Privacyregelement

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Bij Fysio Fast Fit kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten vanuit Fysio Fast Fit

Fysio Fast Fit is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening.
 • Voor doelmatig beheer en beleid.
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen de fysiotherapiepraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt via beveiligde systemen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Uw rechten als patiënt
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens wanneer blijkt dat deze niet kloppen.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of wanneer de verwijdering van bepaalde gegevens ervoor zorgt dat uw leven of dat van een ander in gevaar komt. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk via een brief of mondeling aan uw behandelaar doorgeven.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen
De medewerkers van Fysio Fast Fit hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een andere. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.


Uitwisseling gegevens
De fysiotherapiepraktijk deelt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via een beveiligde verbinding uw medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisarts en/of de medisch specialist.

2. Definities
 • De praktijk: Beide locaties van Fysio Fast Fit. Slootvaartweg 1 te Slootdorp en Dorsmolen 13 te Wieringerwerf. Bij huisbezoeken geldt het huis als de praktijk.
 • Wij, onze: Al het personeel met een arbeidscontract waaronder; trainers, voedingsdeskundige/diëtist, fysiotherapeut(en).
 • Activiteiten binnen de organisatie: Alle activiteiten die plaatsvinden binnen de organisatie, Bootcamp, Pilates, Fast Fit, Senioren Fit, Kids Fit, Personal Training, Medisch Personal Training, Fysiotherapie, Oefentherapie, Voedingsadvies, (Sport)Massages, vrij trainen.
3. Gecontracteerde verzekeringen in 2023

Fysio Fast Fit heeft geen contract met de volgende verzekeraars in het jaar 2022:

 • CZ
 • Coöperatie VGZ (VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, UnitedConsumers, Univé, Zekur, Zorgzaam)

Met de overige verzekeraars zijn wel gecontracteerd.

Advies

ONVZ , De Friesland en Zilveren Kruis hebben goede pakketten met wel 36 of 50 fysiotherapie behandelingen per jaar.

Wilt u toch bij Coöperatie VGZ of CZ Willen blijven , dan adviseren we u voor het VRIJE KEUZE pakket van VGZ á €142,40 p.m. of voor het ZORG VRIJ pakket van Univé á €143,89 p.m. In deze pakketten worden de behandelingen wel voor 100% vergoed.

Kiest u voor een ander pakket bij VGZ of CZ dan wordt er slechts 50% tot 80% per behandeling vergoed.

Zorgverzekeringsmaatschappij Menzis heeft daarnaast altijd een ruim aantal fysiotherapie behandelingen in zijn pakketten zitten. Echter hebben zij een flinke wijziging doorgevoerd voor 2022. Het aantal behandelingen is van 32 naar 20 keer teruggedrongen.

LET OP: wilt u uw zorgverzekering aanpassen of wilt u overstappen? Doe dit dan vóór 1 januari 2022.

Bronnen:

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapeuten

Consumentenbond

Rijksoverheid

Autoriteit Persoonsgegevens

Independer